کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

بازدید وآشنا شدن دانش اموزان ابتدایی مدرسه دخترانه سمیه از کتابخانه

[ یک شنبه 30 مهر 1398برچسب:, ] [ 20:55 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی به مناسبت هفته سالمندان

[ یک شنبه 8 مهر 1398برچسب:, ] [ 11:51 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
قصه گویی (قیچی که دنبال کار می گشت )

[ یک شنبه 30 مهر 1398برچسب:, ] [ 11:34 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی

[ یک شنبه 4 مهر 1398برچسب:, ] [ 11:22 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی (جوجه اردک )

[ یک شنبه 18 مهر 1398برچسب:, ] [ 9:18 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی (جوجه تیغی )

[ یک شنبه 25 مهر 1398برچسب:, ] [ 9:8 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]