کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

انوشه

انوشه رئسیان در تاریخ 21شهریور 1345در مشهد متولدشد. درسال1361همراه با خانواده به آمریکا با خانواده به آمریکامهاجرت کرد .ودررشته مهندسی برق وعلوم رایانه تحصیل نمودبعدازازدواج با حمید انصاری نام خود را به انصاری تغییرداد.

درسال2000ازسوی مجله زن شاغل به عنوان کارآفرین برترانتخاب شد.

مجله نورچن درسال2001از او به عنوان تاجر موفق نام برد .

درسال2006با فضاپیمای سایوزروسی وبا هزینه شخصی به عنوان توریست به ایستگاهفضایی بین الملل رفت .

او اولین فضانورد ایرانی،اولین زن کیهان گرد وچهارمین نفری است که هزینه سفر فضایی خود را پرداخت کرد . 

[ دو شنبه 19 مهر 1400برچسب:, ] [ 13:35 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]

[ دو شنبه 9 مهر 1400برچسب:, ] [ 13:31 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]